Administration

Dr. Prithvi Yadav

Dr. Prithvi Yadav

Vice-Chancellor
CA. Rashi Jain

CA. Rashi Jain

Chief Finance and Accounts Officer
Mr. Vishal Choudhary

Mr. Vishal Choudhary

Registrar Incharge
Col. Dina Nath Singh

Col. Dina Nath Singh

Deputy Registrar
Dr Anupam Vyas

Dr Anupam Vyas

Controller of Examinations
Dr. Jaymala Patil

Dr. Jaymala Patil

Deputy Librarian (I/C Librarian)
Mr. Bhavesh Singh Thakur

Mr. Bhavesh Singh Thakur

Campus Administrator